Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

BBS

Op deze pagina:
- Activiteiten
- Kindcentrum Boschveld
- Wijkplein
- Farent
- Resto van Harte
- Geschiedenis

Begin van deze eeuw werd in 's-Hertogenbosch de eerste Brede Bossche School (BBS) gerealiseerd. BBS Boschveld is gebouwd op de plaats waar zich voorheen het Overpad stond. BBS Boschveld biedt sinds 2015 onderdak aan diverse organisaties. Ook bewoners en verenigingen uit Boschveld kunnen gebruik maken van de BBS. Het multifunctionele gebouw is bedoeld voor meerdere bestemmingen, zoals: ontmoeting, educatie, kinderopvang, sport, spel, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. De BBS is te vinden aan de Zernikestraat 2.Activiteiten
De BBS ondersteunt ook activiteiten in de wijk. Deze activiteiten kunnen ook financieel ondersteund worden vanuit het pluspakket. Een pluspakket heeft als doel het geheel aan activiteiten of projecten dat jaarlijks per BBS- locatie wordt uitgevoerd met behulp van subsidie te ondersteunen. Een Pluspakket bestaat uit meerdere projecten / activiteiten. Er zijn wel diverse voorwaarden aan verbonden. Er moet onder andere een samenwerking zijn tussen 2 of meer deelnemende partijen van de BBS. Het moet ook passen binnen het activiteitenplan van BBS. Het Beraad van Beroepskrachten bepaalt of een activiteit voldoet aan de voorwaarden. Omdat het gaat om een meerjarenplanning, wordt officieel 1 maal per jaar vastgesteld of activiteiten voldoen aan de voorwaarden om een bijdrage te krijgen uit het pluspakket.
Er wordt gestreeft m de activiteiten onder te brengen onder KlupUP (jongeren) en KlupPlus (volwassenen). Hiervoor worden jaarlijks flyers uitgegeven. Vanwege corona is dat in 2020 en 2021 (nog) niet gebeurd.

Kindcentrum Boschveld
Het Kindcentrum is de grootste gebruiker van het gebouw. Het omvat een basisschool met ongeveer 100 leerlingen, maar een groei naar 200 leerlingen is mogelijk. De school werkt in units waarbij diverse groepen gelijktijdig onderwijs krijgen. Het gaat om een zogenaamde vreedzame school. Meer over de basisschool is te vinden op de website van het kindcentrum.

Daarnaast is er ook opvang van kinderen mogelijk buiten schooltijden en voor kinderen jonger dan 4 jaar. Deze opvang wordt georganiseerd door Kanteel. De opvang sluit zo veel mogelijk aan bij de basisschool; er is ook een peuterarrangement. Lees hierover meer op website van het kindcentrum

Naar begin pagina

Wijkplein
Een andere gebruiker van de BBS is het Wijkplein, onderdeel van KOO. U kunt het Wijkplein, op afspraak, binnenlopen met uiteenlopende vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen of over ontwikkelingen in de buurt. Dus geen lange zoektocht langs allerlei instellingen en informatiebronnen, maar dichtbij in uw buurt. Het Wijkplein is ook voor mensen met beperkingen goed toegankelijk. U wordt ontvangen en te woord gestaan door de deskundige vrijwilligers van het Wijkplein. Een vrijwilliger beantwoordt uw vragen of helpt u bij het opzoeken van informatie, bijvoorbeeld via het digitaal Wmo-loket. Als een vrijwilliger de vragen niet kan beantwoorden of het probleem complex is, kan hij of zij u in contact brengen met de juiste instantie of organisatie.

Hulp bij formulieren, telefoontjes enzovoort.
Als u moeite heeft met officiële brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties, kan de vrijwilliger van het Wijkplein u daarbij helpen.

Spreekuren van organisaties en instanties
Op dit moment zijn er vanwege corona geen spreekuren. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 0800 -3500 012 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
De wijkwerkers houden geen apart spreekuur meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail.
Gabor Martens: 06 - 2159 6447 of gabormartens@farent.nl
Wim Smeets: 06 - 2159 4960 of wimsmeets@farent.nl


Kernteam Wijkplein Boschveld
In het kernteam werken verschillende organisaties vanuit het Wijkplein Boschveld samen voor een optimale dienstverlening aan de bewoners. Activiteiten zijn:
• Wekelijkse spreekuren
• Signaleren van vragen die leven bij wijkbewoners
• Ontwikkelen nieuwe diensten en activiteiten voor en door de bewoners
• Bij elkaar brengen van talenten en hulpvragen uit de buurt.

Actief voor de buurt
Wanneer u als actieve bewoner of vrijwilliger iets voor uw omgeving wilt doen, kunt u in het Wijkplein andere bewoners ontmoeten en contacten leggen om initiatieven te ontwikkelen. Het Wijkplein brengt op die manier vraag en aanbod uit de wijk bij elkaar.

Talentenbank Boschveld
Heeft u een talent? Kunt u iemand helpen met de administratie, een zieke of oudere regelmatig opzoeken, iemand wegwijs maken in de wijk/stad, een busje/auto besturen, kleine reparaties verrichten bij ouderen, kinderen helpen bij huiswerk, samen koken en samen eten? Iedereen heeft talenten. Zoekt u een talent? Kunt u wel iemand gebruiken die u helpt? Wellicht kan de Galant u verder helpen.

Het Wijkplein is gevestigd in de BBS Boschveld aan de Zernikestraat 2 en bereikbaar via telefoonummer 073 - 822 5380 en via email

Naar begin pagina

Farent
Ook Farent is te vinden in de BBS. Farent is een Welzijnsinstelling die op veel vlakken vrijwilligers en bewoners ondersteunt. Dankzij de inzet van vrijwilligers en hun enthousiasme en inzet kan Farent veel uiteenlopende activiteiten en diensten in de Boschveld realiseren. Vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in de buurt. Daarnaast zijn er wijkwerkers actief in de buurt die ook als aanspreekpunt voor bewoners optreden.

Ondersteuning
Farent ondersteunt vrijwilligers de buurtbewoners bij het invullen van formulieren of bieden een luisterend oor. Binnen Buurtbemiddeling werken getrainde vrijwilligers als bemiddelaar bij conflicten tussen twee buren. Vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp verrichten klusjes en tuinwerkzaamheden voor ouderen en helpen met vervoer naar het ziekenhuis of de administratie. Bij ouderenactiviteiten treden vrijwilligers op als gastvrouw of gastheer, voeren activiteiten mee uit of zijn actief als bestuurslid of docent. Binnen het kinderwerk en jongerenwerk zetten jonge en volwassenen vrijwilligers activiteiten op voor de doelgroep en voeren die mee uit. En dit zijn maar enkele voorbeelden van het vrijwilligerswerk bij Farent.

Vrijwilligers
Farent heeft een vrijwilligersbeleid waarin alle voorwaarden, regels en richtlijnen op het gebied van vrijwilligersondersteuning zijn omschreven. Het geeft de benodigde duidelijkheid aan vrijwilligers én aan de beroepskrachten die de vrijwilligers ondersteunen. Wanneer een nieuwe vrijwilliger bij Farent aan de slag gaat ontvangt hij of zij van de beroepskracht een exemplaar van het vrijwilligersbeleid.

De ervaring leert dat een goede regeling en duidelijke afspraken het beste werken voor beide partijen. Daarom sluiten Divers en de vrijwilliger samen een overeenkomst. Daarin staat wat voor werk de vrijwilliger gaat doen en wat er verwacht wordt. Dat betreft zaken zoals proefperiode, activiteit, aantal uren, en wie de contactpersoon is. Deze gegevens worden opgenomen in de centrale database van Divers. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan volgens het privacyreglement van Divers.

In het kader van onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij beschikken over een aantal van uw gegevens, zoals uw naam en adres. We gaan zorgvuldig met deze informatie om. Anderen hebben geen toegang tot uw gegevens en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden behandeld conform wet- en regelgeving en het privacyreglement van Farent.

In het Buurtteam werken Farent en MEE (ondersteuning mensen met beperking) samen aan ondersteuning van huishoudens in de buurt.

Naar begin pagina

Resto van Harte
De BBS biedt onderdak aan Resto van Harte. Op dit moment is het niet mogelijk de wekelijkse gemeenschappelijke maaltijd te bezoeken vanwege de corona maatregelen. Dit is een sociaal restaurant. Buurtbewoners kunnen hier goedkoop eten en ook sociale contacten op doen. Ook organiseert het restaurant activiteiten. Voor meer informatie en openingstijden kijk op hun website.

Naar begin pagina


Geschiedenis
Een samenwerking tussen diverse instanties is er al sinds 2004. Er was alleen geen gemeenschappelijk onderkomen. Samen met een projectgroep, waarin alle direct betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, is er gewerkt aan de invulling van het gebouw. Aanvankelijk was het Rotterdamse architectenbureau DJGA bezig met het Voorlopig Ontwerp, maar begin 2012 is een andere architect ingeschakeld. Aanvankelijk zou Zayaz de BBS ontwikkelen, die heeft de opdracht teruggegeven en vervolgens heeft BrabantWonen de ontwikkeling op zich genomen. Ook zij hebben uiteindelijk de opdracht teruggegeven en heeft de gemeente zelf de bouw gerealiseerd. Hiertoe is een zogenaamd Ontwerp en Bouw opdracht verstrekt. Het gebouw is op 5 januari 2015 in gebruik genomen. De omgeving van de school is in de loop van 2015 gerealiseerd.

Volgens het Wijkplan zou het gebouw van de BBS op de plek moeten komen waar voormalige basisschool (Celsiusstraat) stond. Om dit mogelijk te maken zou de basisschool 2 jaar moeten verhuizen naar een andere locatie. Hiervoor werd gedacht aan het Overpad, de school voor buitengewoon onderwijs aan de Edisonstraat. Na uitgebreid puzzelen bleek dat een verhuizing financieel niet haalbaar was.

Het college van B&W kwam vervolgens met een andere oplossing. Het Overpad zou gaan verhuizen naar de nieuwbouw aan de Kooijkersweg. Dit biedt de mogelijkheid om op de locatie van het Overpad de BBS te bouwen en zou een verhuizing van 't Boschveld niet nodig zijn. Dit betekende wel dat er moest worden afgeweken van het Wijkplan en ook dat de vormgeving van het Hart van de wijk er hierdoor anders uitkomt te zien. Het ging dan niet alleen om de bebouwing, maar ook de wegenstructuur.

Het Overpad is eind 2012 verhuisd naar de nieuwbouw. In februari 2013 zijn de laatste gebruikers verhuisd en is in juni 2013 de sloop van het Overpad gestart. De nieuwbouw is op 3 december 2013 officieel gestart. De oplevering was in december 2014. Daarnaast zal ook de buitenruimte nog moeten worden ingevuld.

Op 14 mei 2012 is er tijdens het Boschveldoverleg uitgebreid gesproken over de BBS. Er was vooral zorg dat commerciële partijen een te prominente rol krijgen, waardoor initiatieven van bewoners ondergesneeuwd dreigen te worden. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling.

Om te bepalen wat er allemaal in het nieuwe gebouw van de BBS moest komen, werd er een Klankbordgroep opgericht. Sinds januari 2008 is daar over gesproken. In de klankbordgroep zaten een vertegenwoordiger van het pastoraal buurtwerk (Wijkplaats), coördinator BBS Boschveld, vertegenwoordiger van Divers en bewoners. Daarnaast zijn ook de gemeente en corporaties geraadpleegd. De klankbordgroep heeft zich beziggehouden met de verschillende functies van de BBS, zoals ontmoeting, educatie, kinderopvang, sport, spel, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. Dit alles moet plaatsvinden in multifunctionele ruimten. Daarvoor zijn ook vertegenwoordigers van diverse organisaties geraadpleegd. In wijk zijn ook organisaties die geen deel uitmaken van de BBS en die blijven op hun huidige locatie.

In januari 2015 is de BBS als gebouw in gebruik genomen. Het voormalige buurthuis is gesloopt om plaats te maken voor woningen.

Naar begin pagina

Laatste keer bijgewerkt donderdag 29 april 2021
Documenten BBS

25-Sep-2016Mentor Maatjes
31-Oct-2013Verslag informatieavond BBS
26-Sep-2013Poster KlupUp BBS
28-Sep-2012Antwoordbrief College op zorgen OBB over BBS
07-Sep-2012Brief OBB over zorgen BBS
30-Jun-2012Oordeel Welstand over BBS en Fase 2
14-May-2012Concept ontwerp BBS
14-May-2012Presentatie BBSvoor gebruik
25-Apr-2012Programma van Eisen BBS
17-Feb-2012BBS hart van de wijkEr zijn 10 documenten van BBS

Nieuwsberichten BBS

01-Nov-2014Wereldkeuken nog tot half november
17-Sep-2014Wereldkeuken in Boschveld
17-Jun-2014Wijktheater op vrijdag
23-Mar-2014Pannenkoekdag komende vrijdag
05-Feb-2014Wijktheater op vrijdag
21-Dec-2013Kerstvakantie begonnen
27-Nov-2013Klup up video
27-Aug-2013Sloop Overpad
18-Aug-2013Talenten gezocht

Pagina 2 van 2

  Vorige1 2

Er zijn 19 berichten van BBS


© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen