Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Werkgroepen

Er zijn in Boschveld veel zaken die bewoners aangaan. Soms gaat het om Schoon, Heel en Veilig en soms zaken die in een breder kader vallen. Over dit soort onderwerpen is er vaak overleg met gemeente en/ of corporaties. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zijn er een aantal werkgroepen/ bewonersgroepen actief in de wijk. Maar ook zijn werkgroepen bezig die contact onderhouden met bewoners. Hieronder vindt U een opsomming van deze groepen die actief zijn.

Groen en Spelen
Deze werkgroep houdt zich bezig met de speelvoorzieningen voor jongeren en met het openbare groen in de wijk. Deze werkgroep is veelal betrokken geweest bij de inrichting van de diverse speelplekken in de wijk. Daarin moet vaak een keuze gemaakt worden, omdat er maar beperkt budget is om de voorzieningen in te richten en te onderhouden.
Om er voor te zorgen dat het groen in de wijk op niveau blijft, is niet alleen de waakzaamheid van de bewoners nodig, maar ook overleg met de gemeente. Als er op een bepaalde plek bijvoorbeeld groen verdwijnt, dan moet dat ook weer worden gecompenseerd, maar dat gebeurt niet zomaar. Ook over inrichtingsplannen is overleg nodig. Ook heeft de werkgroep zich ingezet voor het bomenplan. In de wijk staan een aantal oude bomen en die zouden niet mogen worden gerooid.
Ook houdt deze werkgroep zich bezig met de Boschveldtuin. In deze tuin kunnen bewoners hun eigen groenten kweken of meehelpen met anderen.

Verkeer
Al vele jaren wordt er gesproken over het doortrekken van de Parallelweg. Dit zal leiden tot een extra verkeersdruk. Samen met de verdubbeling van het spoor leidt dit tot een extra geluidsbelasting. Daarnaast ontstaat ook het risico van een extra parkeerdruk op de wijk. Deze werkgroep overlegt al langere tijd met de gemeente en laat regelmatig haar visie horen. Dit heeft al tot een aantal aanpassingen geleid, maar waakzaamheid blijft nodig, omdat toezeggingen niet altijd waargemaakt kunnen worden en daardoor onwenselijke situaties ontstaan.
Op dit moment is men bezig met de aanpak van de Parallelweg. De werkgroep blijft betrokken bij het overleg en meldt knelpunten die er ontstaan.
Ook houdt de werkgroep zich bezig met het zware verkeer dat, vooral rond het Veemarktkwartier, rijdt en voor een extra belasting zorgt voor de woningen.

Communicatie
Deze werkgroep is opgericht om de communicatie die de wijk in gaat te stroomlijnen en ook op agenda's zo in te richten dat er geen overlap plaatsvindt. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, corporaties en bewoners. De werkgroep komt 4 jaar per jaar bij elkaar.
Naast deze werkgroep zal er ook een werkgroep komen voor de communicatie rondom de BBS. Hoewel er in deze communicaties overlap is, zullen de werkgroepen beiden apart overleggen.

Straat contactpersonen
Deze groep loopt regelmatig door de wijk om te kijken of er in de openbare ruimte zaken zijn die hersteld moeten worden. Ook neemt ze klachten bewoners op en probeert daar een oplossing te vinden.

Bewoners commissies
Zowel Zayaz als BrabantWonen beheren een aantal complexen in de wijk. Als er iets aan deze complexen moet gebeuren, dan wordt dat meestal ineens gedaan, dus voor alle woningen. Het is dan van belang dat bewoners gezamenlijk optrekken om zo een eenduidig standpunt naar de corporaties te kunnen overbrengen, maar ook daarover te overleggen. Zo waren er bij Vlekken 14; 18 en 19 bewonerscommissies die overlegd hebben over het verhuisplan. Ook bij de 72 flats aan de Copernicuslaan/ Edisonstraat (Vlek 5) is er een bewonerscommissie die nadrukkelijk betrokken was bij de renovatie.
Bij de renovatie in Vlek 15 is er ook een bewonerscommissie opgericht. De komende jaren zullen meer complexen worden gerenoveerd en het is dan ook aan te raden daar tijdig een bewonerscommissie op te richten. Het OBB kan daarbij helpen.

Huisbezoekers
Niet iedereen weet goed de weg naar de diverse organisaties in de wijk. Daarom zijn er diverse vormen van huisbezoek.
Leden van het OBB proberen nieuwe bewoners in de wijk te bezoeken en hun te informeren over de mogelijkheden in de wijk, maar ook om na te gaan of er wensen zijn. Gezien de onderbezetting van deze werkgroep, staan de activiteiten op een laag pitje

Koppelproject
Dit betreft huisbezoeken waarbij telkens 2 vertegenwoordigers aanwezig zijn. Dit kan zijn Politie/ Divers, Politie/ Corporatie of Divers/ Corporatie. De bezoeken vinden meestal plaats naar aanleiding van klachten of op verzoek van bewoners.

Buurtman Buurtvrouw
Dit is een project dat werkt aan bewonersparticipatie. De leden gaan op bezoek bij bewoners te luisteren naar en te praten met bewoners. Het kan over van alles gaan. De bezoeken vinden meestal plaats systematisch plaats per straat. Daar waar nodig wordt een vervolgtraject ingezet.

Klankbordgroep BBS
In Boschveld bestaat al 11 jaar een Brede Bossche School, maar dat is alleen in de vorm van samenwerking van diverse organisaties. Deze organisaties zitten nu verspreid in de wijk, maar de bedoeling is dat er 1 gebouw komt waar alle organisaties samen gehuisvest zijn en waar ook de wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor een dergelijk gebouw is een programma van eisen nodig of anders gezegd wat zou er in het gebouw aanwezig moeten zijn om de diverse organisaties te laten functioneren en bewoners hun activiteiten te laten uitvoeren.
De klankbordgroep bestaat uit bewoners, directeur basisschool, programmaleider Divers en soms aangevuld gemeente (die het gebouw moet realiseren).

Werkgroep Stedenbouw
Rond de BBS, maar op andere plekken in de wijk zullen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. De werkgroep overlegt met gemeente wat wel en niet wenselijk is. Voor deze werkgroep worden nog nadrukkelijk leden gezocht.

Werkgroep Activiteiten
Deze werkgroep maakt deel uit van het OBB en heeft als doel activiteiten in de wijk te organiseren. Tot nu toe zijn er 2 dagtochten naar Beverwijk georganiseerd. Verse ideeën zijn welkom.Laatste keer bijgewerkt vrijdag 03 januari 2014
Documenten Werkgroepen

23-Feb-2015Evaluatie Buurtman/ Buurtvrouw 2014
31-Aug-2014Verslag Boschveldoverleg 30 juni 2014Er zijn 2 documenten van Werkgroepen

Nieuwsberichten Werkgroepen
Er zijn geen berichten gevonden

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen