Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Buurtschouw levert aantal knelpunten op

Buurtschouw levert aantal knelpunten op
30-Nov-2023

Leestijd 5 minuten

Buurtschouw2023.JPG title =
Bij de buurtschouw werden diverse onderwerpen besproken. Hier wordt het fietsverkeer dat tegen de richting in fietst bekeken.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Wijkraad Boschveld (OBB) heeft woensdag 29 november samen met de wijkmanager, Farent en Zayaz een buurtschouw gehouden in Boschveld. Bewoners konden vooraf aangeven of ze knelpunten hadden waarvoor hulp nodig is om deze op te lossen.

Bakkerij Bahar aan de Christiaan Huygensweg heeft op bepaalde momenten veel klanten. Dit is vooral rond het middaguur en aan het eind van de middag. De bakkerij verkoopt producten die veelal ter plekke op straat worden opgegeten en dat zorgt voor rommel. Op verzoek van omwonenden is er wel een extra prullenbak neergezet, maar dat voorkomt onvoldoende dat rommel de buurt in waait.
Het aanspreken van de bezoekers van de bakkerij resulteert regelmatig in agressief gedrag van de bezoekers. Ook het contact met de eigenaar verloopt de laatste tijd minder prettig.
Naast de verrommeling is er op bepaalde momenten ook veel verkeersoverlast. Auto's worden her en der neergezet, ook waar het niet mag. Nu oud en nieuw er aankomt, is er ook nog eens overlast door vuurwerk. Van wildplassers kijken de bewoners ook niet vreemd meer op.
Voor sommige omwonenden is de maat vol en zien de bakkerij liever vertrekken. Dat is echter niet mogelijk. Wel zei de wijkmanager toe meer toezicht door de BOA's toe. Ook kan gekeken worden of de scanauto vaker rond kan rijden. Ze hoopt dat handhaving tot een oplossing leidt. Daarnaast is de gemeente ook bezig met plannen voor het Van Coehoornplein en de optie on de toegang vanaf de 's-Gravesandestraat af te sluiten ligt op tafel.

Een ander onderwerp dat aangekaart werd is het fietsverkeer in de spoortunnel. Het fietspad aan de kant van het Paleiskwartier is voor het verkeer naar de Binnenstad en die aan de kant van Boschveld voor verkeer uit de Binnenstad. De laatste tijd gebruiken veel fietsers naar de stad echter het fietspad aan de kant van Boschveld om naar de stad te rijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De oorzaak is dat er een tweetal doorsteken zijn vanaf de Christiaan Huygensweg naar het fietspad. De vraag is of deze kunnen worden afgesloten. Een optie om een oversteek richting het Paleiskwartier dichterbij de tunnel te leggen lijkt niet mogelijk, omdat de weg omlaag loopt. Er werd nog geen toezegging gedaan voor een oplossing, maar het zal wel worden meegenomen.

Ook bij de Professor Keesomstraat is er soms sprake van gevaarlijke verkeersituaties. Deze doodlopende weg komt uit op de Buys Ballotweg, maar vooral bij begin en einde van de school staan er veel auto's bij deze uitgang van de weg. Doordat de auto's er geparkeerd staan of juist wegrijden is het al meerdere keren voorgekomen dat er bijna ongelukken zijn gebeurd. Deze situatie is al een keer gemeld bij de wijkagent, maar er lijkt niets mee te zijn gedaan. Binnenkort komt er nieuwe wijkagent en er zal worden bekeken of zij hier alsnog aandacht aan kan geven.
Een ander punt dat werd aangemerkt is dat de parkeerplekken bij de tandarts/fysio 's avonds vaak worden gebruikt door jongeren die daar veel rommel achterlaten. Er bestaat een gevoel van onveiligheid. Ook dit lijkt een taak voor de wijkagent.

Daarna was het van Coehoornplein aan de beurt. Al jaren staat een herinrichting op het programma. Probleem daarbij is dat de schuren/garages eigendom zijn van de bewoners en de gemeente hier geen werkzaamheden mogen uitvoeren. De plannen worden nu zo aangepast dat zodanig dat de schuren/garages geen obstakel zijn. Bij de schuren zijn nu al zogenaamde varkensruggen neergelegd om te voorkomen dat vrachtwagens te dicht bij de schuren parkeren. Het was al een paar keer voorgekomen dat daardoor de dakgoot was beschadigd.
Op het plein is al langere tijd sprake van overlast. Er is nu door bewoners een actie ondernomen om de portieken af te sluiten zodat hier niet meer gebivakkeerd kan worden. Dit wordt al een positieve actie ervaren. Dit neemt niet weg dat het plein nog steeds niet een heel goede uitstraling heeft. Er is nog steeds last van rondhangende jongeren.
De wijkmanager is bekend met de overlast van jongeren. Er wordt momenteel al een actie ondernomen. De jonge jongeren staan vaak onder invloed van oudere jongeren. Via de zogenaamde presentiemethode wordt het gesprek aangegaan met de jongeren om te bekijken waar er behoefte aan is. Bij deze presentiemethode werken gemeente, corporaties, Farent en het Wijkplein samen. Ze hopen in januari met een eerste tussenstand te komen. Het hele traject loopt tot juni 2024.

Als laatste werd gekeken naar de situatie van de Paardskerkhofweg. Aanvankelijk was dit een doorgaande weg waar 50 km/u mocht worden gereden. Op verzoek van bewoners is het een 30 km/u weg geworden en zijn er drempels gelegd. Ondanks dat wordt er toch nog vaak te hard gereden. Bovendien rijden auto's via het Keramisch spoor langs de drempels, wat niet de bedoeling is.
Nu staat alleen bij het begin/eind van de weg een bord met de snelheidsbeperking. De drempels alleen zijn onvoldoende en er werd gevraagd of ook langs de weg de borden konden worden herhaald of zelfs aanduidingen op de weg.
Een oplossing om te voorkomen dat auto's over het spoor rijden is om bloembakken te plaatsen. De wijkraad zal dit meenemen.

De wijkraad wil vaker van dit soort rondes lopen en zal de aankondiging via hun website en/of buurtkant bekendmaken.

Update 3 december2023
Naar aanleiding van de buurtschouw is besloten dat de omgeving wordt aangewezen als hotspot. Dit houdt in dat er meer toezicht komt. Ook zal de ondernemers worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.


Auteur: Alfred Heeroma